1.Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân dân biển ở Việt Nam hiện nay - thực hiện và giải pháp/ Nguyễn Thị Hồi, Lý Nam Hải

Tóm tắt: Ngư dân biển là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế biển bền vững. Bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biến và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 1, Tr.44-49 

1. Giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam/ Đỗ Xuân Lân

Tóm tắt: Qua bài viết, tác giả phân tích và làm rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác phổ, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật/ 2020, Số 1, Tr.7-12

1. Tác động của già hoá dân số đến chi tiêu công: Nghiên cứu với dữ liệu mảng cấp quốc gia/ Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Phương Anh, Bùi Hồng Trang, Phạm Thu Hằng, Cao Hải Vân

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu mảng cấp quốc gia cho 52 nước trong giai đoạn 2003- 2019 và kỹ thuật ước lượng moment tổng quát hệ thống (SGMM), nghiên cứu này đánh giá tác động của già hóa dân số đến chi tiêu công. Kết quả ước lượng cho thấy sự gia tăng tỷ số phụ thuộc già làm tăng tỷ trọng chi tiêu dành cho chăm sóc sức khỏe, chi bảo trợ xã hội, nhưng lại làm giảm đáng kê tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục, chi tiêu dịch vụ công và chi cho các vấn đề kinh tế của Chính phủ. Đối với tỷ trọng chỉ tiêu của Chính phủ so với GDP, tỷ trọng này giảm xuống khi tỷ số phụ thuộc già tăng lên. Kết hợp với ảnh hưởng của sự giảm xuống trong tỷ số phụ thuộc trẻ, nghiên cứu này một lần nữa khẳng định già hóa dân số có tác động đến chi tiêu của Chính phủ. Đặc biệt, ảnh hưởng làm thay đổi cơ cấu chi tiêu công cần được lưu ý bởi cơ cấu này có thể tác động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội khác, trong đó có tăng trưởng kinh tế. Điều này đặt ra thách thức đối với Chính phủ trong việc xây dựng các kế hoạch ngân sách hợp lý, thích ứng với vấn đề già hóa dân số và đảm bảo các mục tiêu phát triển trong dài hạn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - Học viện Ngân hàng/ 2021, Số 227, Tr.12-23

1.Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở tỉnh Tuyên Quang/ Hứa Đức Hội

Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng của tộc người ở Việt Nam trên, cơ sơ niềm tin tổ tiên luôn ở bên, che chở, phù hộ cho con cháu. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày là một hoạt động ý thức của con người; là tình cảm biết ơn, tưởng nhớ về cội nguồn quá khứ; là ý thức về tổ tiên mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tín ngưỡng này đã trở thành một phong tục, một chuẩn mực đạo đức trong nguyên tắc làm người. Ngày nay, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở tỉnh Tuyên Quang vẫn được duy trì theo quan niệm, phong tục, tập quán của mọi gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo/ 2021, Số 04, Tr.114 - 132 

1. Quyền con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng = Human rights in Document XIII Congress of the Party/ Nguyễn Thanh Tuấn

Tóm tắt: Văn kiện Đại Hội XIII của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hình thành, phát triển các quan điểm của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới, đã đề ra những chủ trương đúng đắn cho việc giải quyết vấn đề quyền con người trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 1, Tr.15-18

1. Impact of Contract Farming on Farmers’ Income in the Food Value Chain: A Theoretical Analysis and Empirical Study in Vietnam

Viet Hoang. Agriculture, 11: 797, 2021.

Free full text: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/8/797

Abstract: This study empirically analyzes the influence of contract farming on income and farming difficulties in Vietnam by using the econometric models and theoretically identifying the affecting mechanism of contract farming on income, sustainability, and welfare by using the qualitative method. The empirical results show that contract farming insignificantly impacts farms’ income while it can facilitate farming activities and decrease difficulties. The factors of education—head, gender of head, type of crop, and technology may affect farmers’ income. The impacting mechanism of contract farming on income, sustainability, and welfare is theoretically proposed as follows: Contract farming initially impacts the intermediate factors such as cooperative, market access, knowledge and skill, product quality, technology, and support. These factors then affect capacity, linkage, quality, and certification which can enhance farmers’ competitiveness. In the long term, stronger competitiveness, higher price, increasing productivity, and lower cost may significantly improve income, sustainability, and welfare. In general, contract farming may have positive impacts on income, sustainability, and welfare in the medium term and long term. In the short term, the result is not significant due to the similar or lower price comparing with the spot market price, growing production cost, decreasing productivity, and weak contract performance. The findings may help policymakers decide how to expand contract farming and its benefits. Economic scholars can test and compare both quantitative and qualitative findings in other contexts.

1. Phân biệt một số tội phạm có hành vi chiếm đoạt tài sản/ Đinh Văn Quế

Tóm tắt: Thực tiễn quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có tính chất chiếm đoạt tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng thường nhầm lẫn trong việc định tội danh do dấu hiệu pháp lý đặc trưng của những tội phạm này có điểm tương đồng, như Tội cướp tài sản với Tội cưỡng đoạt tài sản; Tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Việc phân biệt loại tội phạm này cần căn cứ vào chủ thể tội phạm; động cơ, mục đích của người phạm tội và điều kiện thực tế để đánh giá.

Nguồn trích: Tạp chí Kiểm sát/ 2021, Số 3, Tr.17-22

1.Taking stock August 2021: Digital Vietnam: The path to tomorrow = Điểm lại tháng 8/2021: Vietnam số hóa: Con đường đến tương lai.

Dorsati H. Madani, and Jacques Morisset. World Bank, 2021. Free full text

English: http://documents.worldbank.org/curated/en/522031629469673810/Taking-Stock-Digital-Vietnam-The-Path-to-Tomorrow 

Tiếng Việt: http://documents.worldbank.org/curated/en/259751629470978457/Taking-Stock-Digital-Vietnam-The-Path-to-Tomorrow 

Abstract: The report reviews the recent developments in the Vietnamese economy and discusses the economy’s short- to medium-term prospects, highlighting domestic and external risks associated to the COVID-19 (coronavirus) pandemic. A special emphasis is on what Vietnam needs to do to realize its objective of becoming one of the most advanced digital economies in the world while maximizing the benefits from this transformation. = Báo cáo Điểm lại kỳ này gồm hai phần. Phần 1 điểm lại những diễn biến gần đây của nền kinh tế Việt Nam, bàn về triển vọng của nền kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn, và chỉ ra những rủi ro trong và ngoài nước. Phần 2 xem xét những điều Việt Nam cần thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế số tiên tiến nhất trên thế giới mà vẫn khai thác tối đa lợi ích của chuyển đổi số.

1. Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam hiện nay/ Trần Thị Hải Yến

Tóm tắt: Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt khu vực miền núi nơi cỏ đồng bào dân tộc thiểu sổ cư trú, nhưng vẫn mang tính cào bằng, tư duy nhiệm kỳ trong việc ban hành chính sách, pháp luật, chồng chéo về nội dung, địa bàn và đối tượng thụ hưởng... Việc nghiên cứu những nội dung cơ bản trong chính sách, pháp luật của Việt Nam về dân tộc thiểu số và miền núi có vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 2, Tr.25-30

1. Giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay = The education of military cultural values for students at military officer schools in the current context/ Nguyễn Viết Tiến

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa quân sự có vai trò rất quan trọng trong xây dựng phẩm chất nhân cách người sĩ quan quân đội. Trong thời gian vừa qua, việc giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội đã được quan tâm và đạt được những kết quả rất tốt đẹp; đội ngũ học viên khi tốt nghiệp ra trường trở thành những cán bộ quân đội có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực tốt, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, công tác giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên của các trường sĩ quan quân đội vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, những nhà quản lí giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần phải đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam/ 2021, Số 37, Tr.54-59