Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

1. Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường họcPhạm Minh GiảnNguyễn Thị Tuyết Hạnh

Tóm tắt: Bài viết nêu những yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới quả lý trường phổ thông và năng lực đáp ứng của đội ngũ này theo tiếp cận năng lực thực hiện thông qua việc bồi dưỡng

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý giáo dục/ 2017, Số 3, Tr.39-44 

1. Châu Văn Liêm – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung/ ThS. Võ Thành Hùng

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vài nét về tiểu sử và sự nghiệp Châu Văn Liêm. Ông là người học trò thông minh, hiếu học; người thầy giáo mẫu mực, tư duy nhạy bén luôn sáng tạo. Cuối cùng, bài viết giới thiệu một số bài học rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Châu Văn Liêm.

Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nhà cách mạng Châu Văn Liêm (1902 – 1930)/ 2012, Số 31, tr. 49 - 55

Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Từ Ðại hội lần thứ VI (1986) đến nay, cũng như  trong các văn kiện quan trọng của Ðảng và Nhà nước, giáo dục và đào tạo luôn luôn được khẳng định là "quốc sách hàng đầu", là "động lực của sự phát triển đất nước".

1. Đô thị di sản - Nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An Giang/ Ngô Minh Hùng, Trần Thị Mỹ Diệu

Tóm tắt: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020 và Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển đến năm 2030 đã được khẳng định tại Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 22-1-2013 của Chính phủ và Quyết định số 381/Qđ-UBND về phát triển ngành du lịch tỉnh An giang. Dưới góc nhìn di sản kiến trúc - đô thị, các chương trình du lịch của tỉnh từ trước đến nay chưa đề cập rõ các giá trị thẩm mỹ của hình thái đô thị, nghệ thuật kiến trúc và không gian cảnh quan gắn với lối sống bản địa ở An Giang. Do đó, bài viết nhằm xem xét và gợi mở tiềm năng mới trên cơ sở đô thị lịch sử của tỉnh có tính "thuộc địa" (đô thị từng là khu vực thuộc địa Pháp) làm nền tảng khởi đầu mới cho phát triển kinh tế "toàn cầu" giai đoạn sắp tới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Văn Lang)/ 2018, Số 10, Tr. 95-103

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc thông tin chuyên đề từ các bài báo, tạp chí đề cập đến nội dung, ý nghĩa lịch sử trọng đại, nguyên nhân thắng lợi cũng như những bài học kinh nghiệm quí báu của quân và dân ta.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng và lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh cuả toàn dân tộc. Đó còn là tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế chân thành.

Hướng tới Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020),  Thư viện Trường Đại học An Giang xây dựng chuyên đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước”, nhằm giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế lịch sử của cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Từ đó, nội dung các bài viết sẽ góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ ngày nay.

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được xem là dịp tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc” trong thời đại công nghệ 4.0. Để góp phần tuyên truyền, khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách, Thư viện Trường ĐHAG tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên trong toàn trường. Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/5/2020.

Cùng thời điểm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4, Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu chuyên đề “Văn hóa đọc và bản quyền tác giả trong kỷ nguyên số: Góc nhìn từ Thư viện”, nhằm phát triển và lan tỏa phong trào đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho sinh viên trong kỷ nguyên số qua đó truyền cảm hứng để các em phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời, chuyên đề cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ giảng viên, sinh viên thực hiện đúng pháp luật, cũng như tôn vinh và bảo hộ sự sáng tạo của các tác giả, chính sách bản quyền tài liệu trong hoạt động Thư viện.

Có thể hiểu, Bảo hiểm nông nghiệp là bảo hiểm phi nhân thọ có đối tượng bảo hiểm là các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, bao gồm những rủi ro gắn liền với: cây trồng, vật nuôi, vật tư, hàng hóa, nguyên liệu nhà xưởng.

 1. Female autocrats as role models? The effect of female leaders on political knowledge and engagement in Vietnam/ Paul Schuler

Abstract: Research shows that the presence of more female politicians can reduce gender gaps in political knowledge. Despite these findings, no study examines whether the role model effect applies to autocracies. This is an important oversight given the role political knowledge plays in increasing the use of non-electoral forms of accountability. To test whether female political role models increase knowledge in autocracies, this study uses unique survey data from Vietnam occurring before and after a leadership change. In the transition, all the top leaders changed from males to male except for legislative speaker, which transitioned from male to female. Results show that her selection increased name recognition for her position at a higher rate compared to men and that women were more likely to pay attention to legislative proceedings after her selection. These findings suggest that efforts to push gender equity in autocratic leadership positions may be useful. 

Linkhttps://static1.squarespace.com/static/5b1bf8b6f2e6b18447c9e78c/t/5b4289e803ce641f98056ded/1531087337745/Schuler+Gender+Knowledge+Vietnam.pdf