Thư viện thông báo cùng bạn đọc hội thảo trực tuyến chủ đề “Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín” với điểm cầu tại Trường Đại học An Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Giúp viên chức, giảng viên và người học của Trường Đại học An Giang nâng cao kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin KH&CN từ nhà xuất bản Elservier để nâng cao chất lượng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đối tượng tham dự: Viên chức, giảng viên và người học Trường Đại học An Giang.

2. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: 9h00 – 12h00, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (thứ ba).
  • Địa điểm: Phòng dự án TRIG..

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến

  • Vui lòng đăng ký tham dự đến hết ngày 16/5/2022 với Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu qua địa chỉ email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

4. Nội dung chương trình

  • Hướng dẫn khai thác CSDL quốc gia về KH&CN phục vụ nghiên cứu và công bố bài báo khoa học.
  • Khai thác hiệu quả CSDL SicenceDirect cho hoạt động nghiên cứu và công bố bài báo khoa học.
  • Cách chọn tạp chí phù hợp để xuất bản các công trình nghiên cứu.

4. Báo cáo viên: Đại diện nhà xuất bản Elservier.

5. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (có phiên dịch).

Chi tiết Kế hoạch