Thứ Ba, ngày 05/7/2022, Thư viện mở cửa phục vụ từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ.
Lý do: Họp tổng kết cuối năm.